หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า

350,000 ฿

ระยะเวลา 450 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมปลาย
 2. เกณฑ์ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ขึ้นไป
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. ผ่านการประเมิน สัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

เกณฑ์ประเมินการจบหลักสูตร

 1. ผ่านการทดสอบของ ภาคทฤษฎี และ  ปฏิบัติ  ร้อยละ  70
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า
 3. ไม่มีหนี้สินคงค้างกับโรงเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ

ระยะที่ 1 ศึกษาในหลักสูตรศิลปะการแต่งหน้า 5 หลักสูตร

 1. หลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน
 2. หลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าเพื่อการแสดง
 3. หลักสูตรเทคนิคการแต่งหน้าด้วยพู่กันลม
 4. หลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ
 5. หลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษขั้นสูง
 6. หลักสูตรเทคนิคการทำผมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า

ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า

 1. การสร้างนำเสนอผลงานศิลปะการแต่งหน้า เจ้าสาว 5 ผลงาน
 2. การสร้างและนำเสนอผลงานศิลปะการแต่งหน้าเพื่อการแสดงและแฟชั่น 10 ผลงาน
 3. การสร้างและนำเสนอผลงานศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ 10 ผลงาน
 4. การสร้างและนำเสนอผลงานศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษขั้นสูงเต็มรูปแบบ 2 ผลงาน (ภาพนิ่งและการบันทึกภาพวีดีโอคลิปการแสดง)

ระยะที่ 3 การฝึกงานวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า

 1. การฝึกงานสอนแต่งหน้า 90 ชั่วโมง
 2. การฝึกงานศิลปะการแต่งหน้าอื่นๆ ไม่ต่ากว่า 10 งาน

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะการแต่งหน้า

Message us