หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าเพื่อการแสดง

65,500 ฿

ระยะเวลา 150 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมปลายและผ่านการศึกษาหลักสูตรศิลปะการแต่งขั้นพื้นฐานหรือผ่านการเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ตามระเบียบการเทียบโอนความรู้ของโรงเรียน
 2. เกณฑ์ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ขึ้นไป
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. ผ่านการประเมิน สัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

ระเบียบการเทียบโอนความรู้ของโรงเรียน

 1. ผ่านการศึกษาการแต่งหน้าจากสถาบันการศึกษาที่มีรายละเอียดของวิชาครอบคลุมหลักสูตรของโรงเรียน จำนวนเนื้อหาสองในสามของหลักสูตรโรงเรียน จำนวนชั่วโมงการเรียนต้องไม่ต่ำกว่า 90 ชั่วโมงหรือมากกว่า
 2. กรณีเทียบโอนประสบการณ์ต้องแสดงหลักฐานของประสบการณ์ด้านการแต่งหน้าให้ชัดเจนพิสูจน์ได้ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ แฟ้มผลงาน เป็นต้น
 3. กรณีจำนวนชั่วโมงเรียนจากสถาบันเดิมน้อยกว่าหรือประสบการณ์ไม่เพียงพอ ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนใหม่หรือเรียบปรับพื้นเพิ่มเติม
 4. ผ่านการทดสอบการแต่งหน้าทั่งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี เกณฑ์ ผ่าน  ร้อยละ 70
 5. กรณีคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาเเล้วว่าผู้เรียนมีพื้นฐานไม่เพียงพอ ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำใหม่

เกณฑ์ประเมินการจบหลักสูตร

 1. ผ่านการทดสอบของ ภาคทฤษฎี และ  ปฏิบัติ  ร้อยละ  70
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า
 3. ไม่มีหนี้สินคงค้างกับโรงเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ศิลปะการแต่งหน้า

 • บทนำศิลปะการแต่งหน้าเพื่อการแสดง
 • การแต่งหน้าเพื่อการถ่ายภาพนิ่ง การโฆษณา
 • การแต่งหน้าเพื่อการแสดง ทีวี ภาพยนตร์ การโฆษณา
 • การแต่งหน้าเพื่อการแสดงงานเวที ละครเวที
 • การแต่งหน้าอ้างอิงตามวัฒนธรรม เช่น ละครไทย จิตรกรรมไทย งิ้ว Cleopatra เป็นต้น
 • Fashion History  1920-1980
 • Fashion Make Up  สำหรับ Editorial และ Advertorial
 • Fashion Run Way
 • Arts Fashion Make Up
 • Seasonal Make Up
 • Drag Queen Make Up

เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนผ่าน หลักสูตรหลักพื้นฐานศิลปะการแต่งหน้า
หรือผู้ที่มีประสบการณ์การแต่งหน้าในระดับอาชีพเป็นอย่างดี

Message us