หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษขั้นสูง

185,000 ฿

ระยะเวลา 150 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมปลายและผ่านการศึกษาหลักสูตรศิลปะการแต่งขั้นพื้นฐานและหลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษหรือผ่านการเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ตามระเบียบการเทียบโอนความรู้ของโรงเรียน
 2. เกณฑ์ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ขึ้นไป
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. ผ่านการประเมิน สัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

ระเบียบการเทียบโอนความรู้ของโรงเรียน

 1. ผ่านการศึกษาการแต่งหน้าจากสถาบันการศึกษาที่มีรายละเอียดของวิชาครอบคลุมหลักสูตรของโรงเรียน จำนวนเนื้อหาสองในสามของหลักสูตรโรงเรียน จำนวนชั่วโมงการเรียนต้องไม่ต่ำกว่า 90 ชั่วโมงหรือมากกว่า
 2. กรณีเทียบโอนประสบการณ์ต้องแสดงหลักฐานของประสบการณ์ด้านการแต่งหน้าให้ชัดเจนพิสูจน์ได้ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ แฟ้มผลงาน เป็นต้น
 3. กรณ๊จำนวนชั่วโมงเรียนจากสถาบันเดิมน้อยกว่าหรือประสบการณ์ไม่เพียงพอ ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนใหม่หรือเรียบปรับพื้นเพิ่มเติม
 4. ผ่านการทดสอบการแต่งหน้าทั่งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี เกณฑ์ ผ่าน  ร้อยละ 70
 5. กรณีคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาเเล้วว่าผู้เรียนมีพื้นฐานไม่เพียงพอ ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำใหม่

เกณฑ์ประเมินการจบหลักสูตร

 1. ผ่านการทดสอบของ ภาคทฤษฎี และ  ปฏิบัติ  ร้อยละ  70
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า
 3. ไม่มีหนี้สินคงค้างกับโรงเรียน

ศึกษาและปฏิบัติต่อจากหลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ

 • การตกแต่งใบหน้าและส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 • ด้วยการหล่อชิ้นส่วนต่างๆ และใบหน้า
 • ด้วยการหล่อแบบเทคนิคฮอลลีวู้ด
 • เพื่อการแสดงให้มีความสมจริงมากที่สุด
 • จากภาพต้นแบบหรือการออกแบบให้ไปตามบทบาทของการแสดง

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้ในขั้นสูง
ต่อจากหลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าด้วยเทคนิคพิเศษ