หลักสูตรวิชาศิลปะการเพ้นท์หน้าและการเพ้นท์ร่างกาย

หลักสูตรวิชาศิลปะการเพ้นท์หน้าและการเพ้นท์ร่างกาย
(Face & Body Paint  Artistry)

ระยะเวลา 60 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียนเรียน 45,000 บาท
(พร้อมชุดอุปกรณ์ ,สีสำหรับ Face & Body Paint และ ชุด AirBrush)

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมปลายและผ่านการศึกษาหลักสูตรศิลปะการแต่งขั้นพื้นฐานหรือผ่านการเทียบโอนความรู้
  ประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ตามระเบียบการเทียบโอนความรู้ของโรงเรียน
 2. เกณฑ์ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ขึ้นไป
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. ผ่านการประเมิน สัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

เกณฑ์ประเมินการจบหลักสูตร

 1. ผ่านการทดสอบของ ภาคทฤษฎี และ  ปฏิบัติ  ร้อยละ  70
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า
 3. ไม่มีหนี้สินคงค้างกับโรงเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ

 1. บทนำการเพ้นใหน้าและร่างกาย อุปกรณ์และการบำรุงรักษา
 2. พื้นฐานการวางลวดลาย
 3. เทคนิคการใช้ฟองน้ำ
 4. Blending Technique
 5. เทคนิคการดีดสี
 6. เทคนิคการหยดสี
 7. เทคนิคการใช้แปรง
 8. Cotton Swab Technique
 9. การเพ้นท์ตามแบบที่กำหนด
 10. การลอกลาย
 11. การเพ้นท์และการสร้างสรรค์ผลงาน