หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ ศิลปะการแต่งหน้า

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า
(Master Make Up Artistry)

ระยะเวลา 450 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียนเรียน 350,000 บาท

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมปลาย
 2. เกณฑ์ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ขึ้นไป
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. ผ่านการประเมิน สัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

เกณฑ์ประเมินการจบหลักสูตร

 1. ผ่านการทดสอบของ ภาคทฤษฎี และ  ปฏิบัติ  ร้อยละ  70
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า
 3. ไม่มีหนี้สินคงค้างกับโรงเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ

ระยะที่ 1 ศึกษาในหลักสูตรศิลปะการแต่งหน้า 5 หลักสูตร

 1. หลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน
 2. หลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าเพื่อการแสดง
 3. หลักสูตรเทคนิคการแต่งหน้าด้วยพู่กันลม
 4. หลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ
 5. หลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษขั้นสูง
 6. หลักสูตรเทคนิคการทำผมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า

ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า

 1. การสร้างนำเสนอผลงานศิลปะการแต่งหน้า เจ้าสาว 5 ผลงาน
 2. การสร้างและนำเสนอผลงานศิลปะการแต่งหน้าเพื่อการแสดงและแฟชั่น 10 ผลงาน
 3. การสร้างและนำเสนอผลงานศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ 10 ผลงาน
 4. การสร้างและนำเสนอผลงานศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษขั้นสูงเต็มรูปแบบ 2 ผลงาน (ภาพนิ่งและการบันทึกภาพวีดีโอคลิปการแสดง)

ระยะที่ 3 การฝึกงานวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า

 1. การฝึกงานสอนแต่งหน้า 90 ชั่วโมง
 2. การฝึกงานศิลปะการแต่งหน้าอื่นๆ ไม่ต่ากว่า 10 งาน

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะการแต่งหน้า