หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้า เทคนิคพิเศษ

หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ (MUA333)
(Special Effect Make Up Artistry)

ระยะเวลา 90 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียนเรียน 45,500 บาท (ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานและเพื่อการแสดง)
ค่าลงทะเบียนเรียน 65,500 บาท (บุคคลทั่วไป)

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมปลายและผ่านการศึกษาหลักสูตรศิลปะการแต่งขั้นพื้นฐานหรือผ่านการเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ตามระเบียบการเทียบโอนความรู้ของโรงเรียน
 2. เกณฑ์ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ขึ้นไป
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. ผ่านการประเมิน สัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

เกณฑ์ประเมินการจบหลักสูตร

 1. ผ่านการทดสอบของ ภาคทฤษฎี และ  ปฏิบัติ  ร้อยละ  70
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า
 3. ไม่มีหนี้สินคงค้างกับโรงเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ

 • บทนำการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ
 • เทคนิคการทำเลือดเทียม
 • เทคนิคการตกแต่งบาดแผลชนิดต่างๆ
 • เทคนิคการติดหนวดเคราชนิดต่างๆ
 • เทคนิคการแต่งหน้าให้ชรา
 • เทคนิคการใส่หัวโล้นสำเร็จรูป
 • เทคนิคการแต่งผี ปิศาจ และอสูรกาย

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้
ในระดับพื้นฐานด้านการแต่งหน้าด้วยเทคนิคพิเศษ