About Us

ปรัชญาของโรงเรียน

วิสัยทัศน์  เราต้องการที่จะยกระดับวิชาชีพนักศิลปะการแต่งหน้า (Make Up Artist) ในประเทศไทยให้มีความเป็นมืออาชีพและได้รับการยอมรับเทียบเท่าระดับสากล
พันธกิจ    เราไม่เพียงสอนให้ผู้เรียนแต่งหน้าได้สวยแต่เราสอนให้ทุกคนเป็น “นักศิลปะการแต่งหน้ามืออาชีพ” ด้วยเทคนิคการสอนที่เน้นพื้นความรู้ความเข้าใจ การฝึกหัด และตลอดจนถึงความจรรยาบรรณในวิชชาชีพ

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า ได้ก่อกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะผลักดันให้วิชาชีพ Make Up Artist หรือ นักศิลปะการแต่งหน้า ในประเทศไทยสามารถก้าวไปข้างหน้าโดยยกระดับเทียบเท่าสากล โดยที่ผ่านมา Make Up Artist ส่วนใหญ่จะถูกมองเป็น “ช่าง” มากกว่าเป็น “นักศิลปะ” เนื่องด้วยบุคคลากรส่วนใหญ่มักขาดความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับศาสตร์และเทคนิคการแต่งหน้า

คลื่นลูกใหม่

อ.เคน กวิน ผู้เป็น Make Up Artist คลื่นลูกใหม่และรักในการแสวงหาความรู้จากทุกที่อย่างไร้พรมแดนได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการแต่งหน้าทั้งระดับประเทศและระดับสากลนำมาสร้างสรรค์เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหาทางวิชาการควบคู่ไปกับเทคนิคในการแต่งหน้าที่อยู่นอกเหนือตำรา รวมถึงทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพเข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว

Make Up Arts Academy

อ.เคน ได้นำความรู้ต่างๆ จัดทำเป็นหลักสูตรและใช้สอนให้กับสถาบันการศึกษาด้านวิชาของรัฐมาเป็นเวลาหลายปี โดยเป็นที่รู้จักในชื่อ Make Up Arts Academy by Ken Kavin ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดีโดยผู้ที่จบการศึกษาไปส่วนใหญ่จะมีความรู้และทักษะในการแต่งหน้าที่โดดเด่นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้นในวงการ นอกจากนี้ อ.เคน ยังได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อสนอแนะจากผู้เรียนทั้งที่เคยเรียนแต่งหน้าจากที่ต่างๆ และผู้ที่ไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อน นำมาปรับปรุงและสร้างหลักสูตรให้ตอบความต้องการของผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น

สู่ความเป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบ

จากการเรียนการสอนที่ได้ทำให้กับสถาบันการศึกษาของรัฐหลายปีที่ผ่านมา Make Up Arts Academy ได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนที่เป็นของเราเอง และเมื่อต้นปี 2556 นี้ โรงเรียนของเราในชื่อใหม่อย่างเป็นทางการว่า โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า ก็ได้เปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ ด้วย 4 หลักสูตรสำหรับมืออาชีพที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการจึงสามารถใช้เป็นวุฒิอ้างอิงและได้รับการยอมรับทั่วโลก

โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า ได้ก่อกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะผลักดันให้วิชาชีพ Make Up Artist หรือ นักศิลปะการแต่งหน้า ในประเทศไทยสามารถก้าวไปข้างหน้าโดยยกระดับเทียบเท่าสากล (ที่ผ่านมาช่างแต่งหน้าส่วนใหญ่จะถูกมองเป็น “ช่าง” มากกว่าเป็น “นักศิลปะ”) อ.เคน กวิน ได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการแต่งหน้าทั้งระดับประเทศและระดับสากล สร้างสรรค์เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหาทางวิชาการควบคู่ไปกับเทคนิคในการแต่งหน้าที่หลากหลายรวมถึงทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้า

1) หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน (Fundamental Make Up Artistry)
ระยะเวลา 90 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียนเรียน 49,500 บาท (ไม่รวมชุดเครื่องสำอาง)

2) หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าเพื่อการแสดง (Performance Make Up Artistry)
ระยะเวลา 150 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียนเรียน 65,500 บาท(ไม่รวมชุดเครื่องสำอาง)

3) หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ (Special Effect Make Up Artistry)
ระยะเวลา 90 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียนเรียน 45,500 บาท (พร้อมชุดอุปกรณ์การแต่งเทคนิคพิเศษ)

4) หลักสูตรวิชาศิลปะการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษขั้นสูง
(Advance Special Effect Make Up Artistry)
ระยะเวลา 90 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียนเรียน 185,000 บาท (พร้อมชุดอุปกรณ์การแต่งเทคนิคพิเศษขั้นสูง)

บรรยากาศที่สะดวกสบาย ส่งเสริมการเรียน สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย ภายในโครงการชิคดีสทริค ราม 53
รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ อากาศสดชื่น เพื่อการเรียนการสอนแต่งหน้าที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี
โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า
โทร 0-2148-1128 และ 081-208-0000
www.mua.ac.th

 

 

Message us