มาตรการในการให้บริการของวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า

 

มาตรการในการให้บริการของวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้า

โรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้าและวิทยาการความงาม กำหนดมาตรการในการให้บริการของวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้าเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ให้บริการและผู้รับการบริการ รวมทั้งเป็นมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อที่มีโอกาสเกิดจากการทำงานสำหรับผู้ประกอบอาชีพศิลปะการแต่งหน้า

ทั้งนี้ขอให้ผู้ให้บริการแต่งหน้าปฏิบัติมาตรการต่างๆ ให้เป็นกิจวัตรมาตรฐานโดยเคร่งครัด และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณวิชาชีพที่ต้องรักษาไว้เพื่อให้วิชาชีพศิลปะการแต่งหน้าได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากทุกภาคส่วนรวมถึงผู้รับบริการแต่งหน้าทั้งหมด

 1. 1. ผู้ประกอบอาชีพศิลปะการแต่งหน้า
 • รักษาดูแลสุขภาพและความสะอาดของตนเองให้มีสุขลักษณะของผู้ให้บริการที่ดี
 • ล้างมือหรือทำความสะอาดมือทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อการให้บริการ 1 ครั้ง และต้องกระทำซ้ำเมื่อเปลี่ยนผู้รับบริการ
 • สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาของการให้บริการ
 • ระหว่างการปฏิบัติงานแต่งหน้า ต้องเว้นระยะห่างพอสมควรระหว่างผู้ให้บริการแต่งหน้าและผู้รับ บริการ และในระหว่างการปฏิบัติงานให้นั่งหรือยืนเฉียงด้านข้างของผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการหันหน้าเข้าหากันโดยตรงอันอาจจะก่อให้เกิดการหายใจรด และการไอจามใส่กัน ในกรณีจำเป็นต้องทำงานในระยะประชิดให้กลั้นลมหายใจและทำให้เร็วที่สุดเป็นระยะๆ
 • ห้ามใช้ปากเป่าทุกกรณี เช่น การเป่าผงแป้ง การเป่ากาวติดขนตาปลอม
 • งดการให้บริการแต่งหน้าเมื่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพศิลปะการแต่งหน้าไม่พร้อม ไม่ปกติ หรือมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้รับบริการ
 • ผู้ให้บริการจะต้องสอบถามผู้รับบริการว่ามีอาการไม่สบายหรือผิดปกติอย่างใดบ้างหรือไม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งต้องประเมินอาการภายนอกต่างๆ ของผู้รับบริการด้วยการสังเกตตลอดการปฏิบัติงาน

 

 1. 2. เครื่องสำอางและอุปกรณ์การแต่งหน้า
 • แปรงแต่งหน้า จะต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนให้บริการ โดยสงวนต่อการบริการผู้รับบริการ 1 คนต่อการทำความสะอาดหนึ่งครั้ง ต้องไม่ใช้ปะปนกันโดยไม่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเด็ดขาด เมื่อเปลี่ยนผู้รับบริการให้ทำความสะอาดใหม่ทุกครั้ง
 • ฟองน้ำ พัฟแต่งหน้า และอุปกรณ์แต่งหน้าอื่นๆ จะต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกครั้ง โดยสงวนต่อการให้บริการผู้รับบริการ 1 คนต่อการทำความสะอาดหนึ่งครั้ง ต้องไม่ใช้ปะปนกันโดยไม่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเด็ดขาด เมื่อเปลี่ยนผู้รับบริการให้ทำความสะอาดใหม่ทุกครั้ง
 • เครื่องสำอาง จะต้องทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกครั้งต่อผู้รับบริการ 1 คนต่อการทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อหนึ่งครั้ง ต้องไม่ใช้เครื่องสำอางสัมผัสโดยตรงกับผู้รับบริการ เช่น การทาลิปสติกจากแท่ง และจะต้องไม่ใช้เครื่องสำอางปะปนกันโดยไม่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเด็ดขาด เมื่อเปลี่ยนผู้รับบริการให้ทำความสะอาดใหม่ทุกครั้ง
 • ไม่นำแปรงหรืออุปกรณ์แต่งหน้าสัมผัสโดยตรงกับเครื่องสำอาง แต่ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกครั้งต่อผู้รับบริการ 1 คนต่อ ต้องไม่ใช้ปะปนกันโดยไม่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเด็ดขาด เมื่อเปลี่ยนผู้รับบริการให้ทำความสะอาดใหม่ทุกครั้ง
 • ในกรณีที่ต้องแต่งหน้าหรือสัมผัสบริเวณที่มีสารคัดหลั่งให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และไม่ควรสัมผัสโดยตรง ให้ใช้อุปกรณ์หรือแปรงแต่งหน้าเท่านั้น หรือให้ใช้อุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น สำลีพันก้าน แปรงมาสคาร่าแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ฯลฯ และต้องไม่ให้อุปกรณ์ต่างๆ สัมผัสโดยตรงกับเครื่องสำอาง
 • ทุกครั้งหลังการให้บริการแต่งหน้า จะต้องฉีดพ่นทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคซึ่งอาจจะปนเปื้อนมากับเครื่องสำอาง รวมทั้งทำความสะอาดมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สัมผัสกับผู้รับบริการ
 • ทิ้งกระดาษทิชชู สำลี สำลีพันก้าน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้แล้วลงในถุงขยะ ให้จัดเก็บและนำไปทิ้งด้วยความระมัดระวัง

 

 

 

Message us